{"pinyin":"beijing","id":"01010101","city":"\u5317\u4eac","today":{"date":"2018-09-20","bwea":"\u591a\u4e91","bweac":1,"ewea":"\u591a\u4e91","eweac":1,"tmax":"27","tmin":"16"},"tomorrow":{"date":"2018-09-21","bwea":"\u6674","bweac":0,"ewea":"\u6674","eweac":0,"tmax":"25","tmin":"15"},"pm25":{"value":"27","level":"\u4f18","advice":" \u7a7a\u6c14\u8d28\u91cf\u4ee4\u4eba\u6ee1\u610f\uff0c\u57fa\u672c\u65e0\u7a7a\u6c14\u6c61\u67d3\uff0c\u5bf9\u5065\u5eb7\u6ca1\u6709\u5371\u5bb3","url":"http:\/\/tianqi.sogou.com\/air\/beijing\/"}}