{"pinyin":"beijing","id":"01010101","city":"\u5317\u4eac","today":{"date":"2018-07-18","bwea":"\u591a\u4e91","bweac":1,"ewea":"\u591a\u4e91","eweac":1,"tmax":"32","tmin":"25"},"tomorrow":{"date":"2018-07-19","bwea":"\u591a\u4e91","bweac":1,"ewea":"\u591a\u4e91","eweac":1,"tmax":"34","tmin":"27"},"pm25":{"value":"88","level":"\u826f","advice":"\u9664\u5c11\u6570\u5bf9\u67d0\u4e9b\u6c61\u67d3\u7269\u7279\u522b\u654f\u611f\u7684\u4eba\u7fa4\u5916\uff0c\u4e0d\u4f1a\u5bf9\u4eba\u4f53\u5065\u5eb7\u4ea7\u751f\u5371\u5bb3","url":"http:\/\/tianqi.sogou.com\/air\/beijing\/"}}